Lifestyle

8 Things My Mom Taught Me

what i learnt from my mom

It was almost a year since the last time I was home when I went to visit in November. Nostalgia hit me and I started thinking about the things

I have taken for granted. I started thinking about all of the things my parents have told me that I have just shrugged off with a nonchalant “ugh, parents”. Now that I look back, I realise that they were right all along.

This is just a short list of the things my momma said to me, or I have seen her do; things that I have always taken with a light hand and it is only in the last couple of years that I have realised how right she was. There may be a follow up with my dad’s advice in the future.

~~~

През ноември отскочих до родния си град – беше изминала почти година от последния път, в който си бях вкъщи. Водена от лека носталгия, се замислих над нещата, които съм приемала за даденост. Замислих се над нещата, които родителите ми са ми казвали, а аз съм ги отвявала с ръка и бзгрижно си казвах “уф, родители”. Поглеждайки назад осъзнавам, че са били прави за всичко.

Това е един много кратък списък с някои от нещата, които майка ми ми е казвала или съм я виждала да прави, които допреди няколко години не взимах насериозно. Скоро може би ще напиша и за баща ми.

 

Always have a jacket on you.

Whatever the climate, it is always good to have some sort of outerwear with you. A light cardigan for summer, or a leather jacket for autumn, you never know when you are going to get cold because of air conditioning or wind.

~~~

Какъвто и да е климатът, винаги е добре да имаш някаква връхна дреха. Лека жилетка за лятото или път кожено яко през есента, никога не знам кога ще ти стане студено заради климатиците или вятъра.

I am angry because I need sleep. Or food.

Always, always, always. Whenever I start to get cranky for no obvious reason it is either that I am hungry, or tired. There is the occasional PMSing, but it usually goes down to food or sleep anyway.

~~~

Винаги, винаги, винаги. Когато стана раздразнителна без причина обикновено е защото съм или гладна, или изморена. Случва се и да съм в ПМС, но като цяло ми минава след храна или сън.

You need to know how to cook yourself dinner.

It took me way too long to learn this. Once I started living on my own and making my own money, I realised how much of it goes down the restaurant drain. I have since started doing my own cooking (it also helps me and the boyfriend see each other more often as our shifts are completely different) and have learned to do some basic stuff. Still, I usually follow recipes I find at BBC Good Food, Tasty, the All Recipes app, or just Google something, but I always add a twist to them (click the links for some of my favourite recipes!)

~~~

Отне ми твърде много време, за да го осъзная. Когато започнах да живея сама осъзнах колко много от изкараните ми с пот пари отиват за ресторанти. От тогава започнах да готвя (също помага да се виждаме и с приятеля ми, защото смените ни на работа силно се разминават) и научих някои основни неща. Обикновено следвам рецепти от BBC Good Food, Tasty, приложението на All Recipes, или просто търся в Google, но често добавям по нещо от себе си към тях (кликнете на линковете за някои от любимите ми рецепти!)

Don’t trust everyone you meet.

There will be good people and bad people. Learn how to differentiate them.

~~~

Ще има добри и лоши хора. Научи се да ги различаваш.

The people you consider to be your family are the most important people in your life.

Whether that be your biological family, your foster family, or your friends – the most important people are the ones you can trust with everything. And I mean everything. Keep them close.

~~~

Без значение дали става дума за биологичното ти семейство, приемното ти семейство или приятелите ти, най-важните хора са тези, с които можеш да си споделиш абсолютно всичко. Дръж ги близо.

Moisturiser is important.

I have always seen my mother put on moisturiser in the morning and at night. She would occasionally wear red lipstick and black eyeliner, but would always put moisturiser. She currently has an amazing skin, with nothing additional – just aily moisturiser.

~~~

Често наблюдавах как майка ми си слага крем за лице сутрин и вечер. Понякога си слагаше и червено червило и черен молив, но винаги се мажеше с крем за лице. В момента има прекрасна кожа, на която не е слагала нищо различно от просто крем за лице.

Fight for what you believe is best for you.

Even if that means getting into a word fight with the guy on the potatoes stall at the farmer’s market, because he fills your bag with bad potatoes. If you believe you deserve the best, fight for it.

~~~

Дори и да означава да се скараш с човека при картофите на пазара, защото ти слага гадни картофи. Ако мислиш, че заслужаваш най-доброто – бори се за него.

Failure does not define you.

Every time I have thought I have failed my mother was there saying ‘Don’t fret, I know you will do it next time. There is always next time’. This has stuck to my mind and I don’t see failure as (too) bad, but as an opportunity to smash it the next time around.

What is the thing your mother has done or has told you that stuck with you the most?

~~~

Всеки път, когато съм си мислела, че съм се провалила, майка ми ми казваше да не се притеснявам и че знае, че следващия път ще се справя, защото винаги има следващ път. Това се е загнездило в съзнанието ми и не виждам провала като края на света, а като възможност да ги разбия следващия път.

А какво е нещото, което вашата майка е направила или ви е казала, което винаги ще помните?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Do you follow me on Social Media? 

TWITTER | INSTAGRAM | BLOGLOVIN’ | PINTEREST